logo

פטנטים

שפכי רפתות
מחלקת המו"פ של החברה פיתחה תהליך ייחודי לטיפול בשפכי רפתות.
התהליך מביא את השפכים לעמידה בכללי תאגידי מים וביוב.
התהליך נמצא בהליכי רישום.
התהליך אותו חברת טבת מציגה מהווה פריצת דרך עולמית היות ואין בנמצא פתרון כלכלי לטיפול בשפכי רפתות.
לחברה מתקנים הפועלים בהיקף מלא המבוססים על תהליך זה.

ריאקטור ביולוגי
החברה פיתחה ריאקטור ביולוגי מהפכני לטיפול בשפכים.
התהליך מתאים לטיפול בשפכים מסוגים שונים כגון שפכי יקבים,
בתי-בד, שפכי משחטות, מחלבות, תעשיות מזון ועוד.
התהליך נמצא בהליכי רישום.