logo

מטבחים תעשייתיים

חברת טבת טכנולוגיות מים מציעה מתקן טיפול המותאם למגזר המטבחים התעשייתיים והמיועד לטפל בעומס האורגני של השפכים על מנת להביאם לעמידה בתקנות ההזרמה לביוב. החברה גם מסייעת ללקוחותיה בייצוג מול הרשויות על מנת להימנע מקנסות המוטלים בגין חריגות.
החברה עובדת בשיתוף פעולה עם משרדי הבריאות והגנת הסביבה על מנת לקבל את אישורם למתקנים.
לחברה ניסיון גם בביצוע סקר שפכים באם נדרש. הסקר בא לאפיין את השפכים על מנת לקבוע את נתוני בסיס התכנון של מערכת הטיפול, לבדוק אפשרות מחזור והשבת מים, או הפרדת זרמים במעלה על מנת להקטין את מערכת הטיפול הנדרשת.

רקע
"כללי תאגידי מים וביוב 2011" תפסו בהפתעה יצרני שפכים קטנים שהיו עד עתה פטורים מחובת הטיפול והזרימו את שפכיהם כמות שהם למערכת הביוב העירונית למעט מפריד שומנים שחוייב בתקנות קודמות. לפתע הם נקנסים, או מקבלים התראות על חריגה באותם שפכים שקודם לכך הוזרמו בחופשיות לביוב. מטבחים תעשייתים רבים גילו כי אינם עומדים בתקנות החדשות. במקרה הפרטני של המטבחים אין חשש לחומרים רעילים שכן מדובר במפעלי מזון, אבל הצח"כ של המפעלים הינו גבוה בהרבה מ- 2,000 מג"ל ומגיע בממוצע לכ- 5,000 - 4,000 מג"ל ואף יותר. שינוי התקנות מחייב הערכות חדשה ומציאת פתרונות שיהיו מצד אחד יעילים ומצד שני בעלות שהמפעלים יכולים לשאת.

מתקן הטיפול - כללי
הכנסת מתקן טיפול עבור מטבחים תעשייתיים, שהם למעשה מפעל מזון קטן עם כ- 10 עובדים במטבחים הקטנים ועד עשרות עובדים בגדולים, אינה דבר פשוט וזאת משום שאין לאף אחד מהעובדים ידע ומיומניות בטיפול בשפכים. לכן הגדרנו דרישות כלליות ממתקן הטיפול:

  • פשטות - על המערכת להיות פשוטה, יציבה ומבוקרת כך שיידרש מינימום התערבות מצד מפעיל אנושי.
  • הפעלה אוטומטית – המערכת פועלת באופן אוטומטי. מהסיבות שפורטו בסעיף לעיל.
  • קומפקטיות - קטן במידותיו בגלל אילוצי מקום במרבית המפעלים הממוקמים בשטח אורבני צפוף עם עלות גבוהה למ"ר.
  • בטוח. בטיחות מעל הכל . עמידה בכל תקנות הבטיחות.
  • עלות נמוכה – עלות הקמה נמוכה ועלות תפעול נמוכה.


מתקן חברת טבת נותן מענה לדרישות אלו. המתקן פותח במיוחד ליישום זה ויש תיחכום
רב ברמת התכנון על מנת לעמוד בדרישות ולהביא מערכת שמצד אחד יעילותה גבוהה ומצד
שני עלותה נמוכה.

התכנון
מבחינה הנדסית ניתן להרחיק כל מזהם מהשפכים, אבל העיקרון של השארת המערכת
פשוטה וזולה מחייב התרכזות בפרמטר הבעייתי העיקרי שהוא הצח"כ. המערכת מיועדת
בעיקרה להרחקת צח"כ (COD).
המערכת , בפעולותיה להרחקת הצח"כ תרחיק גם חומר מרחף באופן כמעט מלא, וחנקן
וזרחן יורחקו בתהליכי השיקוע והטיפול הביולוגי, אולם באופן חלקי. הוספת מערכת
יעודית לטיפול בחנקן למשל, תגרום למערכת להיות מורכבת הרבה יותר ויקרה הרבה יותר.

איכות השפכים הנכנסים:
צח"כ (COD) :
5,000 - 4,000 מג"ל
מוצקים מרחפים (TSS):
1,000 ~ מג"ל

איכות השפכים היוצאים:
צח"כ (COD):
800 - 600 מג"ל
מוצקים מרחפים (TSS):
100 ~ מג"ל