logo

רפתות

חברת טבת טכנולוגיות מים פיתחה פתרון טכנולוגי לטיפול בשפכי רפתות  (פטנט ברישום), אשר מביא את שפכי חצר המתנה ומכון החליבה לתקן הזרמה לביוב.
לחברה מתקן עובד בקיבוץ עין החורש.

פתרון חדשני לטיפול בשפכי חצר המתנה ומכון חליבה

רקע כללי

לפתרון ההיבטים הסביבתיים של משק החלב, יישמה בהצלחה ממשלת ישראל [1999-2008] באמצעות משרדי החקלאות, האוצר והגנת הסביבה, את 'הרפורמה במשק החלב'. עם זאת, טרם הוסדר במסגרת רפורמה זו, נושא הטיפול בשפכי מכון החליבה וחצר ההמתנה.

בעקבות הרפורמה מרבית הרפתות בארץ הינן רפתות יבשות, ללא שפכים נוזליים. השפכים הנוזליים נוצרים אך ורק באזור החליבה. בחצר ההמתנה, שם מצוננות הפרות ע"י מתזים, ובמכון החליבה, שם יש שימוש בכמות מים רבה לצורך השטיפות השונות. שפכים אלו מאופיינים בעומס מזהמים גבוה של חומר אורגני (צח"כ), חנקן וזרחן, והינם אסורים להזרמה למערכת הביוב העירונית על פי כללי תאגידי מים וביוב 2011.

 

פתרון חברת טבת טכנולוגיות מים

חברת טבת טכנולוגיות מים פתחה במעבדותיה במשך למעלה משנה פתרון ייחודי.
הפתרון המוצע על ידינו - מתקן העובד באופן אוטומטי מלא הפועל בשלושה שלבים :

  1. תהליך פזיקו-כימי – בחלק זה של התהליך מורחק מרבית החומר המרחף והחומר האורגני מהשפכים. חלק זה הוא יחודי ופטנטי (הפטנט מצוי בתהליכי רישום)  ומרחיק כמעט את כל החומר האורגני בתהליך פשוט וזול. הקולחים מחלק זה צלולים ומכילים צח"כ ברמה של 1,200-1,400 מג"ל.

  2. תהליך ביולוגי – התהליך הביולוגי משלים את הורדת הצח"כ מתחת ל- 800 מג"ל ומרחיק גם את החנקן והזרחן. גם תהליך זה ייחודי ופותח במעבדות החברה (בתהליכי רישום פטנט אף הוא). אודות לתהליך ייחודי זה, רכיב המערכת הביולוגית קטן במידותיו ובעל צריכת אנרגיה נמוכה.

  3. טיפול בבוצה -  הבוצה נסחטת בשלושה שלבים - גרויטציוני, לחץ נמוך ולחץ גבוה. ריכוז המוצקים בבוצה בסיום התהליך הוא מעל 15% וניתן לפנותם באופן חופשי עם שאר הזבל היבש מהרפת.

בסיום התהליך הקולחים הינם בתקן המאפשר הזרמה חופשית למערכת הביוב, קרי ריכוז: צח"כ (COD) נמוך מ 800 מג"ל, מוצקים מרחפים (TSS) נמוך מ 400 מג"ל, זרחן נמוך מ 30 מג"ל וחנקן נמוך מ 150 מג"ל.    

 

המזהם

ריכוז  מזהמים בשפכי חצר המתנה (מג"ל)

ריכוז לאחר הטיפול במתקן חברת טבת (מג"ל)

תקן הזרמה למערכת הביוב (מג"ל)

צח"כ COD

8,000-30,000

800-600

800-2,000

מוצקים מרחפים TSS

10,000-15,000

200

400-1,000

חנקן TKN

400-600

 150

50-100

זרחן TP

60-100

20

15-30