logo

שירותים

 • סקר שפכים - איפיון שפכים במעלה הזרם. כתיבת פרשה טכנית.
 • סקר קידוחים - פיקוח גיאולוגי הנדסי לקידוחי קלונסאות. שימוש בטכנולוגיה מתקדמת המפחיתה עלויות.
 • שרותי דיגום
 • הקצאת מים לתעשייה
 • הקמת מתקנים לטיפול בשפכי תעשייה:
  • איפיון הבעיה, מאזן מים ושפכים ודיגום מקצועי.
  • ייעוץ מקצועי ע"י מהנדס מים.
  • תכנון המתקן ע"י מהנדס.
  • הכנת מסמכי מכרז במידה ונדרש
  • בניית המערכת באתר.
  • שדרוג מתקנים קיימים.
  • תחזוקה ותפעול שוטף של מתקנים.
  • ביצוע ניטור וביקורת באופן שוטף.

 

 

 

 


 

 


רקע

לשפכי תעשייה פוטנציאל הרס סביבתי רב. בתאריך 8/10/11 נכנסו לתוקפן כללי תאגיד מים וביוב 2011 (שפכי מפעלים המוזרמים לביוב העירוני). שפכי תעשייה מכילים מזהמים שונים ומגוונים. לכל סוג תעשייה ולכל מפעל, הרכב מזהמים שונה. לעתים הרכב השפכים במפעל מסוים משתנה מרגע אחד למשנהו.

נדרשת התייחסות שונה ואופי טיפול שונה לכל סוג שפכים.

 

לצורך טיפול מקצועי ועמידה בתקנות נדרש ידע מפורט של:

 • ההרכב הכימי של השפכים (ספיקה והרכב כימי).

 • איכות השפכים הרצויה לאחר טיפול.

בהקשר זה יש לצין את חשיבות הדיגום.

 

דיגום לא נכון עלול להוביל לטיפול לא מתאים ולעלויות מיותרות. דיגום נכון יכול לחסוך עשרות אלפי שקלים ללקוח.

דיגום נכון כולל: דיגום בכלים מתאימים, דיגום בנקודות מייצגות, הובלה בתנאים נאותים

 טבת טכנולוגיות מים בע"מ הוקמה על מנת לתת מענה לטיפול בשפכי תעשייה.
החברה נותנת פיתרון כולל - החל משלב הייעוץ עבור בהקמת המתקן וכלה בתפעול ובתחזוקה. הכל תחת קורת גג אחת.
בכך עונה החברה על כאב הראש העיקרי של מפעלים בבואם כיום לטפל בסוגייה זו - ריבוי הגופים הנדרשים על מנת לפתור את בעיית השפכים.
כיום, מפעל המעוניין לטפל בשפכים פונה למספר גופים ומבצע מספר תהליכים, ביניהם:

 • יועץ מים
 • קבלן ביצוע
 • תפעול ותחזוקה של המערכת.

ריבוי הגופים יוצר מצב שלמערכת אין אבא ואמא ובעצם אין מי שיקח אחריות במידה והשפכים לא מטופלים כראוי.
בנוסף על המפעל לעסוק בתחום שאינו בליבת עיסוקיו.
הבעיות מקבלות משנה תוקף עם כניסתם לתוקף של כללי תאגידי מים וביוב 2011 תשע"א והגברת האכיפה החל בינואר 2013 .
טבת טכנולוגיות מים בע"מ הוקמה על מנת לתת מענה לבעיות אלו.
החברה נותנת פתרון הכולל את כל השרותים בתחום הטיפול בשפכי תעשייה. בכך החברה פוטרת את המפעל מכאב הראש הכרוך בנושא ובנוסף מוזילה עלויות ללקוח.
החברה מתמחה במתן פתרונות עבור תעשייה זעירה/בינונית.
החברה פועלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומספקת פתרונות מים מתקדמים ותחרותיים ללקוחותינו.
החברה שמה דגש על:

 1. התאמת מערכות לצורכי הלקוח.

 2. הענקת שירות כולל תחת קורת גג אחת.